Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Ribero-IT

Artikel 1 Definities

1. Ribero-IT is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het ontwikkelen van websites, online marketing en veilige dataopslag.

2. Onder Ribero-IT wordt tevens begrepen alle bij Ribero-IT in dienst zijnde werknemers

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Ribero-IT en Ribero-IT de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: alle tussen Ribero-IT en Opdrachtgever gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken met betrekking tot het leveren van Diensten zoals bedoeld in artikel 1.5, een en ander in meest ruime zin.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Ribero-IT en/of door Ribero-IT ingeschakelde derden, aan Opdrachtgever geleverde producten en Diensten, inhoudende online marketingadvies, webhosting en het ontwikkelen van websites, alsmede alle andere door Ribero-IT ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website ribero-it.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden ​

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Ribero-IT gesloten Overeenkomsten waarbij Ribero-IT Diensten aanbiedt of levert.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Ribero-IT overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De offerte en Overeenkomst ​

1. Alle offertes van Ribero-IT zijn zestig (60) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders

aangegeven.

2. De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever contact opneemt met

Ribero-IT door middel van e-mail, telefoon, het contactformulier op de Website, social media of een gesprek. Ribero-IT stuurt Opdrachtgever een bericht met daarin een prijsindicatie voor de door Ribero-IT uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtgever zal vervolgens zijn werkzaamheden aangeven, waarop Ribero-IT een offerte stuurt. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte door Opdrachtgever.

 3. De prijzen in de offerte zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

4. Als Ribero-IT een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Ribero-IT kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Ribero-IT, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Ribero-IT deze schriftelijk bevestigt.

6. Ribero-IT bepaalt welke Diensten binnen de Overeenkomst vallen.

7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Ribero-IT.

8. Indien Ribero-IT een mondelinge mededeling aan Opdrachtgever doet omtrent een prijs, geldt dit niet als aanbod, en kan derhalve niet door Opdrachtgever worden aanvaard.

9. Indien Opdrachtgever een aanbod van Ribero-IT na zestig (60) dagen accepteert, brengt dit geen Overeenkomst tot stand, tenzij Ribero-IT uitdrukkelijk instemt met de te late aanvaarding.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst​

1. Ribero-IT zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

2. Ribero-IT heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door namens Ribero-ITin te schakelen derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ribero-IT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Ribero-ITworden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ribero-IT zijn verstrekt, heeft Ribero-IT het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. De Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat zij al haar redelijke verplichtingen en medewerking, en/of in de planning opgenomen verplichtingen nakomt. Indien zij hiervoor genoemde verplichtingen niet nakomt, schort Ribero-IT de uitvoering van de Overeenkomst op. Ribero-IT zal dan een nieuwe planning maken die als vervanging dient voor de eerder door haar gemaakte planning.

5. De Opdrachtgever dient Ribero-IT tijdig haar feedback te geven, zowel gevraagd als ongevraagd. Indien Ribero-IT geen feedback ontvangt van Opdrachtgever, zal Ribero-ITzijn Diensten opschorten en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.

6. De Opdrachtgever heeft, na voltooiing van de Diensten, hier bedoeld het maken van een website, recht op twee revisierondes. Per ronde dient Opdrachtgever één (1) document of één (1) e-mail aan te leveren, waarin zij haar op- en aanmerkingen verwerkt. De aanpassingen moeten passen binnen de opties die het gekozen template/WordPress theme biedt. Onder template wordt verstaan het frame waarin de website wordt gemaakt. Na oplevering van de Diensten zijn zij de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

 7. Bij de Diensten is het technisch onderhoud van de Diensten niet inbegrepen. Indien Opdrachtgever onderhoud wenst, dient zij daarvoor een apart onderhoudscontract overeen te komen met Ribero-IT.

8. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Ribero-IT hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Ribero-IT dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

​​​

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst ​

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of indien blijkt dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn, zullen Ribero-IT en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Indien de tarieven van Ribero-ITinmiddels zijn verhoogd, is Ribero-IT gerechtigd de verhoogde tarieven te hanteren, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. Ribero-IT is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verlengde uitvoeringstermijn.

4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Ribero-IT op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Ribero-IT en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beiden partijen.

Artikel 6 Online marketingadvies​

1. De door Ribero-IT geboden Diensten, hier bedoeld het online marketingadvies, omvat geen controle van het businessplan van Opdrachtgever. Ook wordt geen marktonderzoek uitgevoerd. Ribero-IT biedt daarom ook geen garanties voor het behalen van de resultaten of doelen die Opdrachtgever voor ogen heeft. Dit geldt tevens indien Ribero-IT het plan voor Opdrachtgever uitvoert.

2. Marketingadvies wordt geleverd conform de overeengekomen wijze. Indien niets is overeengekomen, wordt het advies geleverd in het Nederlands of Engels, conform de vereisten van goed vakmanschap. Het advies wordt geleverd via het voor advies gebruikelijke medium.

3. De bedragen en/of aantallen die in adviezen zijn opgenomen, kunnen slechts dienen als indicatie. Bedragen en/of aantallen kunnen onderhevig zijn aan markt- en/of leverancierswijzigingen. Ribero-IT zal de uiteindelijk werkelijk gemaakte kosten aan Opdrachtgever doorberekenen indien Ribero-IT zorg draagt voor het uitvoeren van (een deel van) het marketingadvies.

 

Artikel 7 Hosting​

1. Ribero-IT biedt een hostingpakket aan. Wat van het pakket verwacht mag worden is in de offerte omschreven.

2. Ribero-IT adviseert Opdrachtgever over de hostoplossing die het beste bij hem past. Ribero-IT biedt echter geen garanties. Opdrachtgever is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor zijn eigen keuze.

3. Opdrachtgever dient een vergoeding voor de hosting te betalen. De verschuldigde vergoeding wordt per offerte aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt. Opdrachtgever is de vergoeding jaarlijks verschuldigd.

4. Hosting is slechts mogelijk in de vorm van een abonnement voor onbepaalde tijd. Het abonnement kan na ieder jaar worden opgezegd tenzij de overeenkomst is aangegaan voor drie (3) jaar. Er geldt een opzegtermijn van één maand voor het einde van de overeenkomst. Wanneer hier niet aan wordt voldaan door de Opdrachtgever word de overeenkomst automatisch met een (1) jaar verlengd. Opzegging is uitsluitend mogelijk tegen het einde van de overeengekomen periode. Facturering geschiedt per jaar.

5. Ribero-IT garandeert geen uptime van de hosting en tevens geen maximale hersteltermijn voor de hosting in geval van storing of noodzakelijk onderhoud, alsmede elke andere reden die buiten de macht van Ribero-IT valt.

6. Opdrachtgever is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor het maken van een backup van zijn gegevens (website en mail). Ribero-IT is niet aansprakelijk voor dataverlies in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7. Indien Opdrachtgever dit wenst, kan hij Ribero-IT verzoeken e-mailadressen aan te maken. Opdrachtgever is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het koppelen van deze adressen aan het door hem gebruikte e-mailprogramma op het door hem gebruikte apparaat.

8. Indien tussen Ribero-IT en Opdrachtgever geen limieten zijn overeengekomen omtrent het gebruik of verbruik van resources, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het aantal GB aan opslag en dataverkeer), is dit gebruik gebonden aan redelijke grenzen. Excessief gebruik, inhoudende gebruik dat buiten de grenzen van normaal gebruik valt, valt niet binnen het door Ribero-IT aangeboden hostingpakket. Hetzelfde geldt voor websites met een extreem hoge traffic. Ribero-IT is degene die bepaalt of gebruik aan te merken is als excessief gebruik en zij is gerechtigd om, in geval er sprake is van excessief gebruik, de extra kosten die daardoor ontstaan, alsmede de door Ribero-IT gemaakte administratiekosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Ribero-IT kan er ook voor kiezen de beschikbaarheid van resources te beperken tot normale proporties. Indien Opdrachtgever zijn gebruik niet beperkt na een door Ribero-IT gestuurde schriftelijke waarschuwing, is Ribero-IT gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen op grond van een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever.

9. Indien Opdrachtgever meer verbruikt dan oorspronkelijk tussen hem en Ribero-IT is overeengekomen, is Ribero-IT gerechtigd de alsdan door Opdrachtgever gemaakte extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 Onderhoudscontracten​

1. Na oplevering van de Diensten, hier bedoeld de website, is Opdrachtgever in beginsel verantwoordelijk voor de website. Opdrachtgever kan echter met Ribero-IT een aparte Overeenkomst sluiten omtrent het onderhoud van de website, een onderhoudscontract. Dit contract is voor minimaal een (1) jaar en daarna voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen is de overeenkomst na het eerste jaar per maand opzegbaar. Facturering geschiedt maandelijks of jaarlijks.

2. Ribero-IT zal hierbij de website van Opdrachtgever op een structurele basis controleren op updates. Indien er nieuwe updates voor de website beschikbaar zijn, zal Ribero-IT een back-up maken van de website en de updates uitvoeren. Na de updates zal een nieuwe back-up worden gemaakt.

 3. Ribero-IT is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies van gegevens tijdens de back-up, tenzij er gebruik gemaakt word van de servers van Ribero-IT.

4. Herstelwerkzaamheden en kosten aan foutmeldingen, niet werkende website of onderdelen daarvan, die veroorzaakt zijn door de Opdrachtgever worden bovenop de onderhoudsovereenkomst in rekening gebracht.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst ​

1. Ribero-IT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Ribero-IT goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

2. Voorts is Ribero-IT bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding of opschorting rechtvaardigt, dan is Ribero-ITgerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden of op te schorten zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ribero-IT vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ribero-ITop de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5. Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst waarbij jaarlijkse pakketten worden verstrekt die jaarlijks of maandelijks worden betaald, te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Indien Opdrachtgever halverwege het jaar opzegt maar een jaarlijkse betaling heeft gedaan, kan geen restitutie plaatsvinden.

 

Artikel 10 Annulering en bedenktermijn​

1. Indien Opdrachtgever een consument is, heeft hij een bedenktermijn van veertien (14) dagen. Binnen deze veertien (14) dagen kan Opdrachtgever op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de overeengekomen Diensten annuleren en ontvangt hij eventueel betaalde kosten terug. Opdrachtgever en Ribero-IT kunnen uitdrukkelijk overeenkomen dat uitvoering van de Dienst eerder begint dan de bedenktermijn en dat Opdrachtgever van de bedenktermijn afziet.

2. Indien sprake is van een uitvoering van Diensten met spoed, heeft Opdrachtgever geen bedenktermijn.

3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Ribero-IT.

4. Bij annulering na veertien (14) dagen en na ondertekening van de offerte zal 75% van het overeengekomen bedrag in de offerte in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Kosten, honorering en betaling​

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.

2. Ribero-IT heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

3. Betaaltermijnen bij het ontwerpen van een website zijn 25% van het totaalbedrag nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de offerte, 50% van het totaalbedrag na het definitieve concept / voor het online zetten van de website en 25% van het totaalbedrag na het online zetten van de website.

4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen of per direct via iDEAL.

5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Ribero-IT mede te delen.

6. Ribero-IT is gerechtigd een aanbetaling van 50% van de totale opdracht te vragen. Totdat deze betaling wordt ontvangen, is Ribero-IT gerechtigd iedere verplichting tot nakoming van de overeenkomst op te schorten.

7. Ribero-IT verzendt de laatste factuur na oplevering. Van oplevering is sprake wanneer Ribero-IT de Opdrachtgever informeert dat de Diensten zijn afgerond. Indien Opdrachtgever het niet eens is omtrent de vraag of de Diensten zijn afgerond, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

8. Ribero-IT is gerechtigd om deelfacturen te verzenden tussen het moment van aanbetaling en oplevering.

9. Ribero-IT is gerechtigd aan een Opdrachtgever, waarvoor al eerder een Dienst is verricht, de tarieven die op dat moment gelden in rekening te brengen, ook als deze inmiddels zijn verhoogd. Ribero-IT en Opdrachtgever kunnen anders overeenkomen.

10. Indien de Opdrachtgever ingebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan 2% rente per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als hele maand geldt. Daarnaast is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag, waarbij een minimum van honderdvijftig (150) euro geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11. Indien Ribero-IT besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

12. Diensten worden maandelijks gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring​

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Ribero-IT is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.

2. Ribero-IT is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van de door haar ingeschakelde derden.

3. Ribero-IT is niet aansprakelijk voor enige vordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, op grond van het gebruik van foto’s of andere content op de website van Opdrachtgever die hij niet conform artikel heeft verwijderd.

4. Ribero-IT is niet aansprakelijk voor gebruik en de werking van software, plugins, thema’s of WordPress, behoudens door Ribero-IT aangebrachte wijzigingen of implementaties.

5. Ribero-IT is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Ribero-IT is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12, alsmede schade, zowel direct als indirect, die is veroorzaakt door gebruik van producten of diensten van derden.

7. Ribero-IT is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die het gevolg is van derden die zich onbevoegd toegang verlenen tot de website en/of servers van Ribero-IT (hacken).

8. Indien Ribero-IT aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Ribero-IT met betrekking tot haar Diensten.

9. De aansprakelijkheid van Ribero-IT is beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

10. De Opdrachtgever vrijwaart Ribero-IT voor aanspraken van derden, van welke aard ook, ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid in deze Algemene voorwaarden is uitgesloten en verplicht zich tot vergoeding van alle door Ribero-IT gemaakte kosten die zij maakt door een dergelijke vordering te vergoeden.

11. De Opdrachtgever vrijwaart Ribero-IT voor aanspraken van derden met betrekking tot onrechtmatige content op de website(s) van Opdrachtgever, of ander onrechtmatig handelen van de Opdrachtgever en/of derden, een en ander in meest ruime zin.

12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ribero-IT.

13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 ​

Artikel 13 Overmacht​

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Ribero-IT, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Ribero-IT zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Ribero-IT of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Ribero-IT overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Ribero-IT heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Geheimhouding​

1. Ribero-IT is gehouden om alle door Opdrachtgever verstrekte gegevens, waarvan Opdrachtgever aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan Ribero-IT redelijkerwijze moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden voor derden.

2. Tevens is Opdrachtgever gehouden om alle door Ribero-IT verstrekte gegevens, waarvan Ribero-IT aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijze moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden voor derden.

3. Ribero-IT en Opdrachtgever zijn over en weer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit schending van het in dit artikel bepaalde. Indien de schending het gevolg is van niet opzettelijk handelen, geldt deze aansprakelijkheid niet.

4. Ribero-IT en Opdrachtgever kunnen hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

​​​

Artikel 15 Intellectuele eigendom​

1. De Opdrachtgever ontvangt voor de Diensten van Ribero-IT, hier bedoeld de website, een niet-exclusieve licentie voor gebruik. Dit omvat mede de code van de website.

2. Ribero-IT verleent geen licentie of sublicentie voor foto’s en/of andere content die niet door Opdrachtgever zijn aangeleverd, maar wel door Ribero-IT op de website zijn geplaatst.

3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste rechten en/of licenties voor werken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend foto’s en content, die hij zelf aanlevert aan Ribero-IT.

4. Opdrachtgever ontvang sublicenties voor het gebruik van plugins op zijn website indien nodig. Sublicenties zijn geldig voor de duur van de Overeenkomst. Bij of na het einde van de Overeenkomst zullen de sublicenties vervallen.

5. Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen aan de code van de website aan te brengen. Met code wordt bedoeld de in lid 1 genoemde code waarop hij licentie heeft verkregen. Wijzigingen zijn op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. De code van eventuele plugins mag niet gewijzigd worden indien de betreffende sublicentie dat niet toestaat.

 6. Opdrachtgever mag de licentie op de code van de website, zoals genoemd in lid 1, niet verkopen of overdragen op welke manier dan ook, tenzij de gehele onderneming waartoe de website behoort wordt verkocht of anderszins overgedragen. Het verstrekken van sublicenties voor de code van de website of enig ander werk waar onder lid 1 of 3 een licentie is verkregen is onder geen enkele omstandigheid toegestaan.

7. Bij gebruik van de website wordt de bedrijfsnaam van Ribero-IT in de footer van de website geplaatst, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever mag dit onder geen enkele omstandigheid verwijderen, tenzij Ribero-IT daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

8. Indien Opdrachtgever de website presenteert via social media, is hij verplicht een link van de website van Ribero-IT te vermelden.

9. Ribero-IT is gerechtigd de website van Opdrachtgever na oplevering op te nemen in zijn portfolio en deze via social media te presenteren.

Artikel 16 Gebruik van derden​

1. Indien Ribero-IT gebruikmaakt van een derde bij het uitvoeren van Diensten, is

Ribero-IT gerechtigd de eindversie van de Dienst in haar portfolio te plaatsen. Ribero-IT is niet verplicht de naam van de derde hierbij te noemen.

2. Indien Ribero-IT daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, mag de derde die bij de uitvoering van de Dienst is ingezet, de eindversie van de Dienst in haar eigen portfolio plaatsen. De derde is daarbij wel verplicht aan te geven dat de opdracht is gedaan in opdracht van Ribero-IT.

3. Indien de derde een recensie en/of review en/of testimonial nodig heeft, kan hij

Ribero-IT vragen deze voor hem te schrijven. De Opdrachtgever van Ribero-IT is niet gerechtigd om deze te schrijven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17 Einde van de Overeenkomst​

1. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Wel dient hierbij het volledige overeengekomen bedrag te worden betaald, ook indien ten tijde van de opzegging nog niet alle overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd.

2. Ribero-IT kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen indien Opdrachtgever niet handelt conform de vastgelegde afspraken en deze Algemene voorwaarden, zoals verder uitgewerkt in artikel 10. Opdrachtgever blijft verplicht te betalen voor de tot dan toe uitgevoerde Diensten door Ribero-IT.

3. Ten aanzien van hostingactiviteiten, zoals omschreven in artikel 7 van deze Algemene voorwaarden, geldt dat deze niet direct zullen worden beëindigd. Opdrachtgever krijgt een termijn van maximaal drie (3) maanden om zijn website en e-mail elders onder te brengen.

4. Opzegging door zowel Opdrachtgever als Ribero-IT dient schriftelijk te geschieden. De verzendende partij draagt de bewijslast voor de ontvangst door de andere partij.

​​

Artikel 18 Non-concurrentie​

1. Opdrachtgever zal, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en/of binnen één jaar na het einde daarvan, geen werknemers van Ribero-IT voor hem laten werken, zowel direct als indirect, anders dan uit hoofde van een Overeenkomst met Ribero-IT of met schriftelijke toestemming van Ribero-IT.

 2. Voor iedere inbreuk op het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een boete van €50.000,- per keer, althans €1.000,- per dag die de inbreuk voortduurt, zulks ter keuze aan Ribero-IT. De boete laat het recht van Ribero-IT om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet. Onder schade wordt mede begrepen de kosten voor handhaving in en buiten rechte van het in dit artikel bepaalde, ook als die kosten meer bedragen dan het door de gerechten gehanteerde liquidatietarief.

Artikel 19 Identiteit van Ribero-IT

1. Ribero-IT is bij de KvK geregistreerd onder nummer 77773071 en draagt btw-identificatienummer NL003235813B66. Ribero-IT is gevestigd aan het Mozartplein 27, 2651 VA te Berkel en Rodenrijs.

2. Ribero-IT is per e-mail te bereiken via info@ribero-it.nl, middels de website ribero-it.nl en telefonisch op 06 28 68 74 24

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter​

1. Op de rechtsverhouding tussen Ribero-IT en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Ribero-IT en zijn Opdrachtgevers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Groningen, tenzij Ribero-ITbesluit het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woon-/vestigingsplaats van Opdrachtgever.

Artikel 20 Overige bepalingen​

1. Opdrachtgever draagt de bewijslast van ontvangst van iedere door Ribero-IT verzonden mededeling, tenzij anders is overeengekomen. Voor iedere mededeling die door Ribero-ITis verzonden geldt dat deze vermoed wordt te zijn ontvangen door Opdrachtgever.

2. Indien een van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, blijft de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand. In de plaats van de nietige of vernietigde bepaling, treedt een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft, althans zo goed mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

3. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever worden gewijzigd.